Sau 4 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

17:31, 06/09/2020

Nhận thức sâu sắc việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015 – 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25.5.2016 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân (Đề án 01). Đây cũng là đề án đầu tiên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, thể hiện nhận thức cùng quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác quán triệt, tuyên truyền, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án 01, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh bước đầu có đổi mới; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Nhiều mục tiêu của Đề án 01 được thực hiện tốt như: Công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; việc kịp thời cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp được chú trọng; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. 
 

Đảng ủy xã Bắc Sơn (Ân Thi) triển khai kế hoạch học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Đảng ủy xã Bắc Sơn (Ân Thi) triển khai kế hoạch học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 

Xác định rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng và yêu cầu của Đề án 01, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình, đề án (có 12/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, 1/13 đơn vị ban hành đề án). Việc triển khai thực hiện được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22.3.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy định số 54-QĐ/TW ngày 1.5.1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Các cấp ủy, ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy các cấp nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một số cấp ủy như Huyện ủy Phù Cừ, Thành ủy Hưng Yên, Đảng ủy Công an tỉnh… xác định công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là tiêu chí quan trọng để hàng năm đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.


Điểm mới sau khi thực hiện Đề án 01 là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc quán triệt học tập, tổ chức triển khai thực hiện. Nhiều bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở đã tích cực xây dựng "giáo án" để trực tiếp truyền đạt tại các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng. Từ đó, vừa giúp chính đồng chí bí thư có điều kiện nghiên cứu nghị quyết sâu sắc hơn, vừa vận dụng thực hiện nghị quyết sát với điều kiện cụ thể, đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; giúp người được truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cũng sát thực hơn, khả thi hơn. 


Các địa phương, đơn vị chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện một cách trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm đủ nội dung và đúng yêu cầu; việc quản lý học viên tham gia học tập thực hiện chặt chẽ. 


Thực hiện Đề án 01, cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, bám sát quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết hội nghị Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức thảo luận; lấy ý kiến đóng góp thông qua tại hội nghị hoặc tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực hiện hiệu quả, đạt kết quả tốt. Cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII. Việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có những đổi mới theo hướng lồng ghép nội dung phù hợp, hạn chế việc tổ chức hội nghị. 


Với nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, trung bình tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết cấp tỉnh đạt trên 93%, cấp huyện đạt trên 88%, cấp xã đạt trên 85%. 


Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 54-QĐ/TW ngày 1.5.1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt tại hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở…


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)