Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12.9.1930 – 12.9.2020)

14:20, 09/09/2020

Ngày 7.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12.9.1930 – 12.9.2020).


Theo đó, dịp kỷ niệm này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh; khẳng định chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong Đảng và xã hội chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung: Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh – nền tảng tạo dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột trong tập hợp các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cao trào cách mạng 1930-1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành lập. Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và địa phương; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta…


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)