Quản lý cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn ISO

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2013. Theo đó, đến hết năm 2013, các cơ quan hành chính trong tỉnh từ cấp huyện trở lên sẽ hoàn thành việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh xác định việc xây dựng, áp dụng HTQLCL là một nội dung bắt buộc của công tác CCHC. Mục tiêu của kế hoạch nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, hợp pháp, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Sau một năm thực hiện kế hoạch, tuy còn một số tồn tại cần khắc phục nhưng các đơn vị đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Từ tháng 7.2011, 31 cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh , gồm: 18 sở ngành và 13 chi cục trực thuộc các sở đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định với sự hướng dẫn giúp đỡ của 5 tổ chức tư vấn. Đến nay, toàn tỉnh có 29 cơ quan hành chính nhà nước đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH và CN) cấp giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008. Riêng 2 cơ quan là Sở Tư pháp, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đang hoàn thành công tác đánh giá chứng nhận. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện đánh giá chứng nhận HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008 và mô hình khung HTQLCL. Qua quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động dịch vụ hành chính công, Ban quản lý đang đề nghị được công bố lại Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban gồm 63 TTHC thuộc 9 lĩnh vực, trong đó, công bố mới 18 TTHC; sửa đổi, bổ sung 31 TTHC; bãi bỏ 14 TTHC. Việc cắt giảm, sửa đổi thủ tục hành chính của Ban đã góp phần giảm chi phí xã hội, giúp người dân và doanh nghiệp giải quyết công việc thuận lợi…
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, là công cụ góp phần cải cách hành chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua từng bước tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa TTHC giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị, cá nhân khác. Tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ thống vào vận hành, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học. Qua đó, lãnh đạo các cơ quan cũng dễ dàng kiểm tra tiến độ và kết quả công việc của từng bộ phận, cá nhân. Hiệu quả áp dụng HTQLCL được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, góp phần giảm hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thực hiện cơ chế “một cửa” tại các đơn vị... góp phần vào việc đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính của tỉnh.
Nhằm đẩy mạnh áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 885/QĐ-UBND về việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 đối với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn, thuộc UBND cấp huyện thành phố đợt 2 giai đoạn 2012-2013. Theo đó, 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố thực hiện nhiều thủ tục hành chính được phân cấp gồm các phòng: Lao động thương binh xã hội; Tài chính kế hoạch; Tài nguyên và môi trường sẽ được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng độc lập. Theo lộ trình, đến ngày 31.12.2013 phải hoàn thành việc triển khai, áp dụng và cấp chứng chỉ ISO 9001: 2008 ở 100% các cơ quan, đơn vị hành chính, bao gồm UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện và thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu năm 2013, sẽ tiến hành thí điểm áp dụng HTQLCL tại một số xã, phường.
Tuy nhiên, ông Trần Tùng Chuẩn, Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh cho rằng, điều quan trọng là cần duy trì và cải tiến HTQLCL như hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng  nhận về HTQLCL. Hoạt động này nhằm bảo đảm HTQLCL luôn được soát xét, bổ sung và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính. Đến nay, các cơ quan hành chính đã được cấp giấy chứng nhận vẫn duy trì, cải tiến HTQLCL và định kỳ 12 tháng sẽ được tổ chức chứng nhận đánh giá giám sát theo quy định...
Ông Chuẩn khẳng định, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL phụ thuộc nhiều vào vai trò của thủ trưởng đơn vị. Vì thế, rất cần có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng với đó là sự tham gia, giám sát của người dân để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực sự có hiệu quả, góp phần đắc lực đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính.

Minh Huệ
 

 

 

;