Công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

19:44, 28/09/2018
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND công bố danh mục Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Theo đó, danh mục Bộ TTHC gồm: 41 TTHC cấp tỉnh (lĩnh vực Bưu chính 6 thủ tục; lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử 16 thủ tục; lĩnh vực Báo chí 5 thủ tục; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 14 thủ tục), 2 TTHC cấp huyện.
 
Quyết định đã bãi bỏ các Quyết định: Số 2082/QĐ-CTUBND ngày 29.9.2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; số 1551/QĐ-CTUBND ngày 1.6.2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Báo chí thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; số 1246/QĐ-UBND ngày 1.6.2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các TTHC có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định. 
 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)