Tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học

09:50, 31/10/2016
Trong 2 ngày 17-18.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học của 3 huyện Kim Động, Ân Thi và Yên Mỹ.
 
Các học viên tham gia tập huấn được truyền đạt những nội dung về truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học; quản lý, vận hành và bảo dưỡng nhà vệ sinh công; tiêu chí đánh giá nhà tiêu hợp vệ sinh. Qua đó nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ môi trường cho học sinh, sử dụng và bảo quản nhà tiêu công cộng trong trường học, từng bước làm thay đổi hành vi, tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nguồn nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
 
Đây là một nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm xây mới, cải tạo các công trình vệ sinh công cộng tại các trường học.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)