Quy định về tỷ lệ trích đóng bảo hiểm theo lương

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: Tỷ lệ trích đóng BHXH là 26%, trong đó doanh nghiệp đóng 18%, người lao động 8%; tỷ lệ trích đóng BHYT là 4,5%, trong đó doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%; tỷ lệ trích đóng bảo hiểm thất nghiệp 2%, trong đó doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%. Như vậy, tổng cộng 3 loại phí là 32,5%, trong đó doanh nghiệp đóng 22%, người lao động đóng 10,5%.
Trong số 18% chi phí BHXH mà doanh nghiệp phải đóng có 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể, mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở. Riêng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng. 
 
Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017: Vùng 1 là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,32 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,9 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 2,58 triệu đồng/tháng. 
 
Người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% mức trên. Như vậy, mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua học nghề như sau: Vùng 1 là 4,012 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,352 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,103 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 2,761 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2017 là: 1,3 triệu đồng/tháng. 
 
Lưu ý, trường hợp người lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng đầu tiên và đóng BHYT theo hợp đồng có mức tiền lương cao nhất. Từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. Những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5%.
 
Theo “Báo Hànộimới”
 
;