Hưng Yên: Tổ chức điều dưỡng trên 11 nghìn người có công

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức điều dưỡng cho 11.059 người có công. Trong đó, điều dưỡng ở tỉnh ngoài là 2.647 người; điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh 990 người; còn lại là các đối tượng điều dưỡng tại nhà. 
 
Việc tổ chức điều dưỡng người có công theo đúng quy định, bảo đảm chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần người có công sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, động viên con cháu học tập, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương... 
 
Lệ Thu 
 
;