Hưng Yên: Hỗ trợ nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Năm 2018, tỉnh có kế hoạch bố trí kinh phí gần 13 tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, trên 5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; trên 4 tỷ đồng hỗ trợ triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;  1,3 tỷ đồng hỗ trợ nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực y tế, môi trường, công nghệ thông tin; còn lại là kinh phí hỗ trợ triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các nhiệm vụ khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực khác.
 
Minh Huấn
 
;