Trên 26 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ

15:55, 23/02/2021

Năm 2021, UBND tỉnh có kế hoạch dành trên 26 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, trong đó kinh phí chủ yếu đầu tư hỗ trợ nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ; hoạt động nghiệp vụ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng triển khai thực hiện, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo đảm tiến độ, hiệu quả…


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)