Ra mắt CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"

Ngày 2.6, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" tỉnh Hưng Yên. Tới dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Hưng Yên, Hội Nông dân các huyện, thành phố.
Tham gia CLB có 51 thành viên là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên. Tại lễ ra mắt, CLB đã hiệp thương cử Ban chủ nhiệm CLB gồm 7 người, thông qua qui chế hoạt động CLB. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của các thành viên là: Tôn trọng, thực hiện nghiêm túc qui chế hoạt động của CLB, giữ gìn tư cách hội viên; tích cực tham gia các hoạt động của CLB, không ngừng tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của CLB, tham gia đóng kinh phí ban đầu và đóng sinh hoạt phí; vận động, giúp đỡ các điển hình nông dân SXKDG từ cấp tỉnh trở lên (trên địa bàn tỉnh) gia nhập CLB...
CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" là một hình thức tập hợp nông dân theo mô hình tổ chức hợp tác nhằm động viên, khuyến khích các thành viên  phát triển nghề nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương và của tỉnh, tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng. CLB tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận kiến thức KHKT và là diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, sản xuất, kinh doanh giữa các thành viên trong CLB và với các cơ quan trong tỉnh.
 
Thu An 
 
;