Hưng Yên: Triển khai Luật Đất đai năm 2013

19:54, 17/07/2014
Ngày 17.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới cần lưu ý của Luật Đất đai năm 2013 và 5 nghị định hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ mới được ban hành ngày 15.5.2014 gồm: Nghị định số 43/NĐ-CP, Nghị định số 44/NĐ-CP, Nghị định số 45/NĐ-CP, Nghị định số 46/NĐ-CP, Nghị định số 47/NĐ-CP.
Luật Đất đai năm 2013 gồm 14 chương, 212 điều quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... Luật Đất đai 2013 có sự kế thừa các Luật Đất đai trước đây và sửa đổi, bổ sung nhiều điểm phù hợp với tình hình quản lý, sử dụng đất, tháo gỡ một số "nút thắt" quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý đất đai. Đây là đạo luật quan trọng thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ đã tích cực, tập trung soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ, nhân viên ngành Tài nguyên và Môi trường phải nghiên cứu kỹ các qui định trong Luật và các văn bản hướng dẫn để thực hiện đúng, tránh để xảy ra tình trạng vận dụng sai luật, vận dụng các văn bản qui phạm pháp luật đã bị thay thế, hết hiệu lực gây hậu quả xấu. Luật Đất đai 2013 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2014 thay thế Luật Đất đai 2003, trong đó có nhiều qui định đã được thay đổi. Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế nhằm cụ thể hoá chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương… 
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)