Hưng Yên: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt hơn 18.100 tỷ đồng

11:15, 06/01/2015
Trong năm 2014, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh Hưng Yên quan tâm triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để góp sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến đất với tổng diện tích gần 97 nghìn m2, đóng góp hơn 26,7 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt hơn 18.129 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ lồng ghép trên địa bàn là 399 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 440 tỷ đồng (trong đó có 70 tỷ đồng hỗ trợ mua xi măng), huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế là 540 tỷ đồng, dân đóng góp 4.500 tỷ đồng, vay tín dụng để phát triển nông thôn 11.900 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn khác 350 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Toàn tỉnh đã đầu tư làm mới được gần 132,7 km và nâng cấp 135 km đường giao thông nông thôn, tiến hành xây mới được 328 phòng học, 27 công trình văn hóa, cải tạo, nâng cấp 12 trạm y tế xã.
Năm 2014, bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí nông thôn mới/xã, trong đó công nhận 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 
 
T.L
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)