Nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

11:22, 01/01/2015
Doãn Thế Cường
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 
Năm 2014, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, nhất là vấn đề xung đột khu vực, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến nền kinh tế nước ta và khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các thành phần kinh tế, sự đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra: Tổng sản phẩm GDP tăng 7,25%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 14,86% - Công nghiệp, xây dựng 47,89% - Dịch vụ 37,25%; kim ngạch xuất khẩu 2.098 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 7.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tạo thêm việc làm mới 2 vạn lao động; tỷ lệ xã chuẩn quốc gia về y tế 42%; số làng, khu phố văn hóa 84%, gia đình văn hóa 87%.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II

Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường kiểm tra mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II

Ảnh: Đào Ban

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dồn thửa đổi ruộng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản ước đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 1,82% so với năm 2013. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 18.129 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ lồng ghép trên địa bàn 399 tỷ đồng, ngân sách địa phương 440 tỷ đồng (hỗ trợ 70 tỷ đồng mua xi măng), huy động từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 540 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 4.500 tỷ đồng và từ nhiều nguồn vốn khác; tích cực xử lý đất dôi dư, đất dãn dân để đấu giá tạo vốn đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Các xã tích cực phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn và giảm nghèo. Đến hết năm 2014, bình quân toàn tỉnh đạt được 13 tiêu chí nông thôn mới/xã, trong đó công nhận 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Sản xuất công nghiệp tuy còn nhiều khó khăn song vẫn tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,45% so với năm 2013. Thu hút vốn đầu tư tăng cao, đầu tư nước ngoài đạt trên 300 triệu USD, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2013. Năm 2014 toàn tỉnh tăng thêm 86 dự án  (45 dự án trong nước, 41 dự án nước ngoài) nâng tổng số có 1172 dự án đầu tư (872 dự án trong nước, 300 dự án nước ngoài), tổng vốn đăng ký 70,64 nghìn tỷ đồng và 2,79 tỷ USD. Có thêm 65 dự án đi vào hoạt động, đưa tổng số 740 dự án hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 12 vạn lao động.
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có mức tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 16.167 tỷ đồng, tăng 9,43% so với năm 2013; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 18.527 tỷ đồng, tăng 10,85%. Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng hóa, sốt giá, quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ. Năm 2014, nhu cầu tiêu dùng tăng chậm, tập trung nhiều vào nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm ước tăng 4% so với năm 2013.
Tỉnh tiếp tục huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.309 tỷ đồng, tăng 13,44% so với năm 2013; trong đó: vốn đầu tư của Nhà nước chiếm 19,4%, vốn của khu vực ngoài nhà nước chiếm 55,3%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25,3%. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, tập trung nguồn vốn cho các công trình cấp bách, trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Năm 2014 trên toàn tỉnh có 125 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Chi ngân sách bảo đảm đúng kế hoạch, chú trọng chi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, việc làm, y tế, giáo dục. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, thực hiện nhiều giải pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép. Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, việc làm và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững... Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch với các cơ quan, đơn vị.  Đời sống của nhân dân nhìn chung ổn định và được cải thiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: Chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tiêu thụ sản phẩm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; thương mại - dịch vụ còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường chậm được khắc phục... Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn có biểu hiện thiếu chủ động, trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn cấp trên. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm. Chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế, cơ cấu đào tạo chưa hợp lý. Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống cháy nổ còn hạn chế. Năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số nơi còn thiếu chủ động, chưa quyết liệt, thường xuyên. 
 
Cánh đồng mẫu lớn

Cánh đồng mẫu lớn

Ảnh: Hoàng Nẫm

Năm 2015 có ý nghĩa quan trọng: Tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Theo dự báo, nền kinh tế trong nước sẽ tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ được chú trọng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn bộc lộ những khó khăn, thách thức như: Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, nợ xấu chưa được giải quyết triệt để, chất lượng tăng trưởng và đầu tư công còn thấp. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 7,5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.200 tỷ đồng. Đồng thời với phát triển kinh tế phải quan tâm, chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh. Những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Quan tâm phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2003/ NĐ - CP, chuyển đổi diện tích đất lúa thu nhập thấp sang mô hình nuôi trồng tổng hợp, hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu khoảng 35 - 37 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã vào cuối năm 2015. Tiếp tục sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ mua xi măng đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, úng. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đất đai, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng mạng lưới các điểm tập kết rác thải, xử lý kiên quyết các vi phạm gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh triển khai việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình ở tất cả các huyện, thành phố.

Trong công nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Ưu tiên thu hút đầu tư đối với những dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng có hiệu quả đất đai và bảo vệ môi trường. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng kéo dài. Hoàn thành công tác lập các quy hoạch quan trọng của tỉnh nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị, phấn đấu trong năm 2015 thành phố Hưng Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, đô thị Mỹ Hào trở thành thị xã. 
Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác quản lý thị trường; mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại; nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hàng xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ hàng hoá nhập khẩu. Tăng cường quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp.
Đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức, tâm huyết và có trình độ, năng lực chuyên môn cao. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng cao chất lượng làng, khu phố và gia đình văn hoá, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá.
Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; quan tâm đến người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. 
Quan tâm thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên mọi lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, gương mẫu, tận tụy với công việc.
Mừng năm mới, chúng ta tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của năm 2015. Nhân dịp ngày đầu năm, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, những người con quê hương Hưng Yên đang công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, người nước ngoài đang công tác, làm việc tại Hưng Yên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)