Sở Tài chính: Triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 21.1, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tài chính, công tác tài chính năm 2014 của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách thực hiện được 7.147 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán; tổng chi cân đối ngân sách thực hiện trên 5.705 tỷ đồng, bằng 103% so với dự toán HĐND tỉnh giao; việc quản lý thu, chi với ngân sách huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn từng bước được tăng cường theo hướng chặt chẽ hơn; công tác quản lý giá – công sản được thực hiện theo đúng quy định... Có được kết quả đó là do trong năm qua các cơ quan trong hệ thống tài chính tỉnh đã chủ động đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; thực hiện tốt chức năng tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, ngân sách; công khai, dân chủ trong công tác điều hành ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015, ngành Tài chính tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, trong đó tập trung công tác tham mưu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng đóng góp vào ngân sách nhà nước; bảo đảm kịp thời các khoản chi theo dự toán, thực hiện tốt tham mưu, quản lý điều hành ngân sách theo hướng ưu tiên nguồn lực để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội…
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành tài chính trong năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu trong năm 2015 cũng như mục tiêu chung của giai đoạn 5 năm 2011-2015, các đơn vị thuộc ngành tài chính tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các khoản thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và hạn chế phát sinh nợ mới; phấn đấu năm 2015 tăng thu ngân sách 10% so với năm 2014. Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch chi ngân sách và chuyển toàn bộ dữ liệu thu, chi ngân sách lên hệ thống phần mềm để các ngành trong cùng hệ thống tài chính có thể kiểm tra, kiểm soát thu – chi hiệu quả. Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp, phát vốn ngân sách nhà nước kịp thời cho các đơn vị; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong thanh toán vốn; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát sử dụng vốn. Đối với các địa phương cần tập trung thực hiện xử lý đất dôi dư để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển…
 
PV
 
;