Sẽ miễn, giảm hầu hết thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020

11:09, 24/10/2016

 

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Giang, Cà Mau và TP Hải Phòng thảo luận tại tổ, ngày 21-10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Giang, Cà Mau và TP Hải Phòng thảo luận tại tổ, ngày 21-10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã và sẽ trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Ngày 21-10, theo chương trình làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Sau đó các đại biểu đã thảo luận tại tổ về nội dung này.
Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17-6-2003 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2010; Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2020. Theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 thì hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp.
Miễn toàn bộ thuế đối với các hộ gia đình, cá nhân và kể cả phần vượt hạn mức...
Cho rằng, trong những năm qua, kinh tế đất nước đã có bước phát triển khá nhanh, nhưng đến nay, kinh tế nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chậm phát triển; đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn; sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp trên thị trường khu vực và thế giới còn hạn chế, vì vậy về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
“Việc này nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển” - Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh.
Theo Tờ trình của Chính phủ, dự kiến miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho toàn bộ đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 55, bao gồm cả phần vượt hạn mức, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ; đồng thời cho rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đại biểu cho rằng, việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp không nhằm mục đích tăng thu ngân sách nhà nước mà nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng đất. Đồng thời, để tạo động lực cho các hộ, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai được nhà nước giao, tránh tình trạng bỏ hoang, không sản xuất, không thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, đại biểu đề nghị không nên miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân như Tờ trình của Chính phủ.
Vẫn thu 100% thuế đối với trường hợp không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp
Nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức đang-trực-tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, để khuyến khích các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì cần có chính sách ưu đãi mạnh hơn, trong đó việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Đối với đề nghị tiếp tục thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không-trực-tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đất đai, xây dựng lộ trình và quy định mốc thời gian giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đất sai mục đích, để hoang hóa đất nông nghiệp.
Đồng thời, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng yêu cầu Chính phủ rà soát và thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước đang giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao lại cho tổ chức, cá nhân khác.
Cơ bản đồng tình với đề nghị của Chính phủ về thời hạn miễn thuế cho các đối tượng được bổ sung đến hết ngày 31-12-2020 và việc bổ sung đối tượng được miễn thuế đất nông nghiệp trong bốn năm tới sẽ tạo căn cứ pháp lý ổn định, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về thuế sử dụng đất nông nghiệp sau khi kết thúc thời hạn miễn, giảm thuế để nghiên cứu, sửa đổi phù hợp và ban hành chính sách chung về thuế đối với đất đai (gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Qua thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đều đồng tình với đề nghị của Chính phủ về sự cần thiết phải bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, giảm chi phí quản lý hành chính, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Thời điểm tiến hành từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-12-2020.
Kết quả miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 như sau: Tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước (tính đến ngày 1-1-2014) là 26.822.953 ha, trong đó diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10.233.632 ha, chiếm 38% tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.936.324 ha, chiếm 68% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp; tổng diện tích đất nông nghiệp còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 98.918 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 67.333 ha; đơn vị vũ trang nhân dân là 1.901 ha; tổ chức là 29.684 ha).
- Tổng số đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 12.573.747 người nộp thuế (NNT). Tổng số đối tượng còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 77.354 NNT (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 75.320 NNT; đơn vị vũ trang nhân dân là 24 NNT; tổ chức là 2.010 NNT).
- Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.993 tỷ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại là 61,1 tỷ đồng (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 34,3 tỷ đồng; đơn vị vũ trang nhân dân là 1,9 tỷ đồng; tổ chức khác là 24,9 tỷ đồng).
 
Theo Báo Nhân dân
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)