Ngành Công Thương Hưng Yên: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội

Trải qua 66 năm (14.5.1951 - 14.5.2017) xây dựng và phát triển, qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau, ngành Công Thương luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và dân tộc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng và đời sống nhân dân. Cùng với sự hình thành, phát triển của ngành Công Thương cả nước, ngành Công Thương tỉnh cũng ra đời và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh qua các thời kỳ. 
Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B thu hút nhiều dự án đầu tư
Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B thu hút nhiều dự án đầu tư
Năm 1968, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, ngành Công Thương của hai tỉnh cũng được sáp nhập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều được sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện hành chính mới. Tháng 1.1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch Hưng Yên cũng được thành lập trở lại. Tháng 6.2008, Sở Công Thương Hưng Yên được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất 2 Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch. Trước bộn bề những khó khăn, thách thức, đồng thời chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh có bước phát triển nhanh cả về chất và lượng. Ngành Công Thương tỉnh đã vươn lên khẳng định vai trò quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thời điểm tái lập tỉnh, giá trị SXCN mới đạt trên 355 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), đến năm 2010 đạt trên 19,8 nghìn tỷ đồng, tăng 56 lần so với thời điểm tái lập tỉnh; giai đoạn 2011-2015, giá trị SXCN đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,09%/năm (giá so sánh năm 2010), năm 2015 đạt trên 84,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,62 lần so với năm 2010; năm 2016 đạt trên 92 nghìn tỷ đồng. 
 
Số cơ sở sản xuất công nghiệp từ hơn 11,2 nghìn cơ sở năm 1996, đến nay toàn tỉnh có khoảng 20 nghìn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 184,2 nghìn lao động. Công nghiệp phát triển nhanh đã góp phần chuyển dịch cơ cấu GDP của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng cho phát triển công nghiệp được quan tâm đầu tư và phát triển vượt bậc, hệ thống đường giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của khu vực, các tuyến hành lang kinh tế từng bước đầu tư hiện đại và đồng bộ góp phần tăng thêm lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh trong thu hút đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực thương mại, số lượng cơ sở kinh doanh thương mại tăng nhanh từ 4,6 nghìn cơ sở năm 1997, đến nay có 33,7 nghìn cơ sở. 
 
Hoạt động xuất khẩu của tỉnh những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã chủ động tìm kiếm thị trường, khai thác lợi thế của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị hàng hoá xuất khẩu. Giai đoạn từ năm 1997 - 2000, kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 22%/năm, giai đoạn 2001 - 2010 tăng 30,98%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 32,63/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 1997 đạt 22,1 triệu USD, đến năm  2016 đạt gần 3,2 tỷ USD. 
 
Giai đoạn 2016 – 2020, ngành Công Thương đã xây dựng chương trình hành động với mục tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,45%/năm, đến năm 2020 đạt trên 132,7 nghìn tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng bình quân 16,53%/năm, đến năm 2020 đạt trên 44,5 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,81%/năm, đến năm 2020 đạt 5 tỷ USD; đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 10 - 15 cụm công nghiệp, mỗi huyện có ít nhất 1 trung tâm thương mại hoặc siêu thị vừa và nhỏ…
 
Năm 2017, toàn ngành phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,0%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 100,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9,15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD, tăng trưởng 15,11%; giảm tỷ lệ nhập siêu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 26,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 15,54% so với năm 2016. Với những giải pháp triển khai đồng bộ, 4 tháng đầu năm nay, các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 8,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 11,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước…
 
Để đạt mục tiêu, kế hoạch sản xuất công nghiệp, TTCN, thương mại và dịch vụ, giá trị xuất khẩu trong năm 2017, thời gian tới ngành Công Thương đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để đề ra các biện pháp cụ thể tháo gỡ hoặc tham mưu với tỉnh có biện pháp tháo gỡ; đổi mới và mở rộng hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, kịp thời tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, chú trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất cho toàn ngành. Công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035; đề xuất xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 làm căn cứ thu hút đầu tư, triển khai các hoạt động đầu tư phát triển theo quy hoạch, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Công Thương. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai có hiệu quả các chương trình như: Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2016-2020; chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; đề án phát triển thị trường trong nước và đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh nhanh và bền vững trong những năm tới.
 
Ngành Công Thương chủ động cập nhật kịp thời những quy định mới trong lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp để hoàn thiện trình tỉnh ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, giá cả, khuyến khích và hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Cùng với các giải pháp trên, ngành Công Thương tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ; kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn, niêm yết giá hàng hóa, đặc biệt đối với các mặt hàng thực hiện bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình đa cấp trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bán hàng đa cấp biến tướng, lừa đảo gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính của sở để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính, kiên quyết rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành thử nghiệm phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.
 
Đào Ban
 
;