Hưng Yên: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đầu tư 16 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác là 13,6 tỷ đồng.
 
Chương trình sẽ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân đã thực hiện thủ tục tra cứu và nộp đơn đăng ký bảo hộ với các đối tượng là: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, giải pháp hữu ích… bình quân khoảng 80 -100 sản phẩm/năm. Trung bình mỗi năm hỗ trợ xây dựng 2-3 nhãn hiệu tập thể, 2-3 chỉ dẫn địa lý sản phẩm đặc trưng của tỉnh, đồng thời phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh đã được bảo hộ. Chương trình còn đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, nhà sáng chế thông qua tổ chức các hoạt động sự kiện, các chương trình hội chợ; giới thiệu, quảng bá, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động phổ biến kiến thức, tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển các hoạt động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… Chương trình sẽ được triển khai thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ năm 2017 đến hết năm 2020. 
 
Minh Huấn
 
;