Hưng Yên: Không còn xã nào đạt dưới 14 tiêu chí nông thôn mới

Theo tổng hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, hiện nay toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 14 tiêu chí nông thôn mới. 
 
Trong đó đã có 89 xã hoàn thành 19 tiêu chí (87 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); 23 xã đạt từ 17 – 18 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. 
 
Nhiều tiêu chí nông thôn mới thiết thực với đời sống nhân dân địa phương đã được các xã hoàn thành sớm với chất lượng tốt như: Điện, giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư…
 
Vi Ngoan
 
;