Thực hiện khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Trước thực trạng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh diễn ra tràn lan khiến trữ lượng nước dưới đất bị suy giảm, nguy cơ ô nhiễm, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
 
Theo đó, sở tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ khai thác nước dưới đất tại từng khu vực cụ thể. Trên cơ sở dữ liệu quan trắc nước dưới đất của mạng lưới quan trắc nước quốc gia, của tỉnh và lấy mẫu phân tích chất lượng nước dưới đất để có những đánh giá và dự báo diễn biến nước dưới đất phục vụ công tác hoạch định, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Mai Nhung
 
 
 
;