Hưng Yên: 821 đơn vị thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh có 821 đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đạt 100% số đơn vị. Trong đó, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động là 19; đơn vị bảo đảm một phần chi phí hoạt động là 72; đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi phí hoạt động là 730. 
 
Việc tự chủ về tài chính bước đầu nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, ý thức chấp hành quy định của người lao động và hiệu quả nguồn tài chính công. 
 
Lệ Thu 
 
;