Hưng Yên phê duyệt 20 cam kết về bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 20 cam kết về bảo vệ môi trường (gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết) cho các dự án đầu tư. Ngoài các dự án đầu tư mới, các dự án đã đi vào hoạt động có sự điều chỉnh về quy mô, công nghệ sản xuất cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cam kết về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả trong kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
 
Được biết, đến nay, toàn tỉnh có trên 80% số dự án đầu tư đã có các cam kết về bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Mai Nhung
 
;