Nợ đọng xây dựng nông thôn mới giảm hơn 60%

Theo tổng hợp của các huyện, thành phố, hiện nay tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh còn gần 200 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng, tương đương hơn 60% so với năm 2016. Một số huyện đã xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả như: Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên.
 
Có được kết quả này do các địa phương đã tập trung nguồn lực, xử lý nợ đọng, đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm vào các công trình thiết thực với đời sống nhân dân như: Trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện…
 
Vi Ngoan 
 
;