Điện lực Ân Thi hoàn thành thực hiện 5S trạm biến áp

Hiện nay, Điện lực Ân Thi đã hoàn thành thực hiện 5S trạm biến áp với tổng số 195 trạm biến áp, trong đó có 55 trạm mặt đất. Việc hoàn thành 5S tại các trạm biến áp giúp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, tạo môi trường làm việc an toàn hơn.
 
Sau khi hoàn thành thực hiện 5S tại các trạm biến áp, Điện lực Ân Thi tiếp tục triển khai thực hiện 5S tại các đường dây 0,4kV.
 
Đào Ban
 
;