Hưng Yên: Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 8 dự án

Trong quý I, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 8 dự án, trong đó 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 2 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 40,6 triệu USD và trên 48 tỷ đồng. Tính chung trong quý I, tổng vốn đầu tư của các dự án được cấp mới và điều chỉnh đạt 63,6 triệu USD và 83 tỷ đồng.
 
Để bảo đảm các điều kiện thu hút đầu tư trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục tập trung đôn đốc hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng các KCN Phố Nối A, Minh Đức và Yên Mỹ II sớm hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN, tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng tiếp nhận thêm các dự án đầu tư mới vào các KCN.
 
Đào Ban
 
 
 
 
 
 
 
;