Nợ đọng thuế đang gia tăng

Trong mấy năm gần đây, ở tỉnh ta  tình trạng một số doanh nghiệp nợ đọng thuế chây ỳ, kéo dài từ năm này sang năm khác, dẫn đến  số thuế nợ đọng ở mức khá cao. Trước bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, công tác thu hồi nợ đọng thuế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế. 
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hoạt dộng nghiệp vụ
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hoạt động nghiệp vụ
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 2.2018, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh là 1.242,8 tỷ đồng; trong đó nợ có khả năng thu là 764,9 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm ngày 31.12.2017. Đối với nợ thuế của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tính đến hết ngày 28.2.2018 là 880,5 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 456,4 tỷ đồng, nợ đọng thuế có khả năng thu của các đơn vị đều tăng so với thời điểm 31.12.2017. 
 
Để tập trung giải quyết nợ đọng thuế, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật.
 
Cơ quan thuế triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế.
 
Với những đối tượng nợ đọng chây ỳ, ngành Thuế phối hợp với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của các đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hóa đơn không có giá trị.
 
Bên cạnh đó, cùng với việc tăng cường xử phạt chậm nộp, đơn vị còn gắn công tác thanh tra với công tác thu nợ thuế và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.
 
Tính đến hết tháng 2.2018, tỷ lệ ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đạt 32% so với doanh nghiệp nợ thuế phải ban hành thông báo.
 
Đến hết tháng 3.2018, cơ quan Thuế ban hành 183 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền bị cưỡng chế là 161,3 tỷ đồng, trong đó bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là 146 quyết định, bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là 37 quyết định. Đồng thời thực hiện công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Theo nhận định của ngành Thuế, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh là: Thứ nhất, mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh đã có dấu hiệu phục hồi, lạm phát đã được kiềm chế, song doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nguồn vốn cho đầu tư vẫn ở mức thấp, hàng hóa tồn kho  vẫn còn khá cao…, dẫn đến khó khăn trong thực hiện được nghĩa vụ với NSNN đúng thời hạn. Thứ hai, do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn ngừng nghỉ, giải thể nhiều - đây có thể coi là nhóm nguyên nhân khách quan ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn. Thứ ba, nợ thuế tăng do tiền phạt chậm nộp do hệ thống tự động tính cho tất cả các khoản nợ thuế của doanh nghiệp theo quy trình về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Số nợ này được lũy kế từ nhiều năm trước nên số thuế nợ đọng sẽ mỗi ngày một tăng cao. Thứ tư: Một số doanh nghiệp ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế còn hạn chế, nợ đọng chây ỳ kéo dài gây khó khăn cho công tác thu nợ.
 
Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng thuế làm thất thu ngân sách, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần được các ngành chức năng cùng vào cuộc quyết liệt xử lý theo quy định của pháp luật. Để từng bước khắc phục nợ đọng thuế, thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ, thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ trong tổng số thu NSNN trên địa bàn theo chỉ tiêu giao của Tổng cục Thuế. Giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế, tập trung rà soát lại các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế, phân tích nguyên nhân nợ để phân loại đúng các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế phù hợp như: Ban hành thông báo nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế (bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản,  biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng); công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện truyền thông. Tiến hành phân loại đối tượng nợ đọng để bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác định nguyên nhân và thu hồi tiền thuế nợ; đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền cơ chế xử lý các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, giải thích để người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nộp thuế vào NSNN đúng theo quy định. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan để thực hiện sát sao việc đôn đốc thu hồi nợ thuế. Chủ động xác minh, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khách quan cho doanh nghiệp.
 
Minh Nghĩa
 
;