Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại huyện Khoái Châu

Ngày 30.5, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; công tác bảo vệ môi trường tại làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp giai đoạn 2016 – 2018 tại huyện Khoái Châu.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Khoái Châu, kinh phí sự nghiệp môi trường được tỉnh phân bổ đã được huyện sử dụng đúng mục đích vào các hoạt động chính như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng các điểm chứa rác thải sinh hoạt; hỗ trợ phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn… Về môi trường làng nghề, huyện đã tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề, trong đó làng nghề chế biến bột dong riềng Tứ Dân đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và được đưa ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Tuy nhiên, do huyện chưa có khu, cụm công nghiệp nên các cơ sở sản xuất đều là rời lẻ, trong đó có nhiều cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, cần tập trung quản lý, giám sát… 
 
Các thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện Khoái Châu làm rõ hơn những vấn đề, nội dung như: Hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; quản lý, giám sát việc xử lý chất thải, đặc biệt là khí thải và phế thải của các cơ sở sản xuất gạch; quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi; bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường...
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị huyện Khoái Châu cần quan tâm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch, việc thực hiện lộ trình chuyển đổi sang sản xuất gạch theo công nghệ tuynel của các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện; tăng cường quan trắc, giám sát, kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải rắn của các cơ sở sản xuất trên địa bàn; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn… 
 
Để tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề thuộc nội dung giám sát, đoàn giám sát đã đi thực tế hoạt động sản xuất và hệ thống xử lý chất thải tại Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam.
 
Mai Nhung
;