Hưng Yên: Từ chối tiếp nhận gần 50 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 21.3.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư ngay từ khi tiếp nhận dự án. Thông qua việc góp ý kiến về bảo vệ môi trường, từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã từ chối tiếp nhận gần 50 dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
 
Ngoài các lĩnh vực sản xuất có phát sinh chất thải lớn, chất thải độc hại, UBND tỉnh cũng từ chối các dự án chưa có các phương án, kế hoạch, công nghệ thu gom, xử lý chất thải bảo đảm đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường.
 
Các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bị từ chối tiếp nhận dự án chủ yếu là: Sơn, giặt mài, dệt nhuộm…
 
Mai Nhung
 
;