Từ ngày 1.6: Giải thể Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13.4.2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh, nhằm thu gọn đầu mối theo tinh thần chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, KBNN Hưng Yên thực hiện giải thể Phòng Giao dịch kể từ ngày 1.6.2018.
 
Phòng Giao dịch thuộc KBNN Hưng Yên thực hiện chức năng quản lý quỹ ngân sách cấp thành phố, ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Sau khi giải thể Phòng Giao dịch, nhiệm vụ và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi của Phòng Giao dịch được chuyển sang Phòng Kiểm soát chi thuộc KBNN tỉnh. Các thủ tục liên quan đến quá trình thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên không có gì thay đổi.
 
Được biết, KBNN tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND thành phố Hưng Yên thông báo các nội dung liên quan và chỉ đạo các đơn vị rà soát, đối chiếu số liệu, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; số liệu báo cáo từ đầu năm đến hết tháng 5.2018; hoàn tất các công việc giao dịch với Phòng Giao dịch trước ngày 1.6.2018.
 
Minh Nghĩa
 
;