Huy động 850 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

19:35, 03/07/2018
Trong 6 tháng đầu năm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng huyện nông thôn mới…
 
Toàn tỉnh đã huy động được 850 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, chủ yếu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn vốn ngân sách. Qua đó triển khai xây mới, nâng cấp được hơn 30 công trình trường, lớp học; 55km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình phục vụ cộng đồng.
 
Vi Ngoan