Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh

Ngày 5.7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh. 
 
Theo công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017, chỉ số PAPI của tỉnh đứng thứ 41/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh xếp hạng ở vị trí cao hơn ít nhất 5 bậc so với năm 2017 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng trong các năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, đối với chỉ số nội dung "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở":  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các cơ quan nhà nước phải triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định... Các ngành, các cấp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở, đặc biệt là việc huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư mới hoặc tu sửa công trình công cộng, dân sinh..., xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở hay tình trạng lạm thu ở cơ sở...
 
Đối với chỉ số nội dung "Công khai, minh bạch": Thực hiện đúng quy định về quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo trong năm, bảo đảm đúng đối tượng thuộc diện hộ nghèo theo quy định; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, qua hệ thống truyền thanh cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng các quy định về chính sách cho hộ nghèo. Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch thu, chi ngân sách cấp xã; việc công khai phải cụ thể, chi tiết, đầy đủ thông tin, hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát... Các dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân địa phương; thực hiện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm… phải công khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư...
 
Đối với chỉ số nội dung "Trách nhiệm giải trình với người dân": Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm giải quyết với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những khúc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân; UBND cấp huyện, cấp xã cần chủ động tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp với người dân. Tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp xúc thường xuyên với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp... Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân...
 
Đối với chỉ số nội dung "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công": Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng tại địa phương; phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong tuyển dụng công chức, viên chức; ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân, nhận "lót tay" trong tuyển dụng nhân sự vào khu vực công; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ y tế công và giáo dục công. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông... Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...
 
Đối với chỉ số nội dung "Thủ tục hành chính công": Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết... Công khai, minh bạch phí, lệ phí dịch vụ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn; khi có thay đổi về thời hạn trả kết quả phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trước khi hết thời hạn cũ. Chú trọng nâng cao năng lực và kỹ năng ứng xử, thái độ phục vụ cho đội ngũ công chức trong cung ứng dịch vụ cho người dân... 
 
Đối với chỉ số nội dung "Cung ứng dịch vụ công": Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập; cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập; tiếp tục cải thiện kết cấu hạ tầng căn bản; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư.
 
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện đạt mục tiêu nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.
 
PV
 
;