Tỷ lệ tổn thất điện năng còn 3,92%

Năm 2018, Công ty Điện lực Hưng Yên phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn dưới 4,5%. 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 3,92%.
 
Để thực hiện đạt mục tiêu giảm tổn thất điện năng, trong những tháng cuối năm, công ty xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng tại các điện lực. Tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác ghi chỉ số công tơ tại các khách hàng, các điểm đo đầu nguồn, ranh giới tại các điện lực; khai thác hiệu quả hệ thống thu thập số liệu từ xa; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện.
 
Đào Ban
 
;