Hưng Yên: Cấp 13 giấy phép hoạt động tài nguyên nước trong tháng 9

Trong tháng 9, UBND tỉnh đã quyết định cấp 7 giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với tổng lưu lượng khai thác nước dưới đất trên 1.500 m3/ngày đêm. 
 
Cùng thời gian trên, UBND tỉnh đã cấp 6 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với tổng lưu lượng xả thải trên 2.400 m3/ngày đêm, nâng tổng số giấy phép hoạt động tài nguyên nước từ đầu năm đến nay đạt trên 50 giấy phép. Toàn bộ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đều yêu cầu chất lượng nước thải vào nguồn tiếp nhận phải đạt loại A trong quy chuẩn kỹ thuật cho phép.
 
Mai Nhung 
 
 
 
;