Hưng Yên xử lý, giải tỏa 97 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

Theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 134 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, trong đó có 83 trường hợp vi phạm phát sinh sau ngày 16.3.2016. 
 
Qua tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện, các địa phương đã xử lý, giải tỏa được 97 trường hợp vi phạm. Bên cạnh việc xử lý, giải tỏa các vi phạm đang tồn tại, các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra nhằm ngăn ngừa vi phạm mới và tái vi phạm. 
 
Mai Nhung
 
;