Thu gần 950 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Trong tháng 9, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 40 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
 
Tổng số tiền các doanh nghiệp phải nộp cho cả thời hạn khai thác, sử dụng nước theo giấy phép đạt trên 1,2 tỷ đồng. Có 36 doanh nghiệp đăng ký nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước một lần trong năm 2018 và 4 doanh nghiệp đăng ký nộp tiền hàng năm.
 
Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thu nộp ngân sách nhà nước đến nay đạt gần 950 triệu đồng. 
 
Mai Nhung
;