Hưng Yên: Đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước

08:38, 29/12/2018
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; năm thứ hai tỉnh thực hiện tự cân đối thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) và có điều tiết về Trung ương, trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, song với sự tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, kết quả thu NSNN đạt khá toàn diện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 12.840 tỷ  đồng,  đạt  106,9%  dự  toán HĐND tỉnh giao.
 Sản xuất tại Công ty TNHH bao bì Việt Hưng
Sản xuất tại Công ty TNHH bao bì Việt Hưng
Năm  2018,  nhiệm  vụ  thu ngân sách nhà nước (NSNN) được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 12.005 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 8.565 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.440 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành dự toán số thu cả năm, các ngành chức năng, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 453/QĐ - UBND ngày 2.2.2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 11.5.2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên... Bên cạnh đó, ngành Thuế, Hải quan chú trọng tới các giải pháp như: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình và thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế, Hải quan. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế hiện hành và thuế mới, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; áp dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời. 
 
Đối với thu nội địa, ngay từ đầu năm, trên cơ sở thông báo dự toán của Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện rà soát, đánhgiá các khoản thu để giao dự toán từng quý tới từng đơn vị. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Đồng thời kết hợp với ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu và dán tem niêm phong công tơ tổng đối với cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 
 
Việc quản lý người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, bảo đảm người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đều được cấp mã số thuế; các trường hợp ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích đều được xử lý theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh. Với những giải pháp đồng bộ, việc nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu hiệu quả, kết quả thu ngân sách nội địa đạt con số đáng phấn khởi: Thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 9.400 tỷ đồng, đạt 109,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Một số khoản thu, sắc thuế có số thu đạt cao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất .
 
Thực hiện nhiệm vụ thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian qua, Chi cục Hải quan Hưng Yên áp dụng nhiều giải pháp, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, tăng thu vào ngân sách nhà nước. Đơn vị áp dụng phương pháp quản lý hiệu quả theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan, chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đơn giản hóa hồ sơ hải quan và tự động hóa thủ tục hải quan; mở rộng dịch vụ hành chính công đến người dân và doanh nghiệp. Chi cục Hải quan Hưng Yên triển khai 100% thanh toán nộp thuế và các khoản phí qua các ngân hàng thương mại. Hàng ngày, doanh nghiệp có thể khai báo làm thủ tục với Chi cục Hải quan Hưng Yên 24/24h cho tất cả các ngày làm việc trong tuần. Chi cục giải quyết thủ tục thông quan bình quân đạt 730 tờ khai/ngày làm việc. Thời gian thông quan hàng hóa có chuyển biến tích cực, cụ thể: 70% số tờ khai luồng xanh hệ thống tự động thông quan, 26% số tờ khai luồng vàng kiểm tra trong thời gian 7 phút, 4% số tờ khai luồng đỏ được thông quan trong ngày. Trong năm 2018 có 450 doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu làm thủ tục và kê khai nộp thuế tại Chi cục Hải quan Hưng Yên. Kết quả năm 2018 thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 3.440 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
 
Năm 2018, tuy một số khoản thu, sắc thuế chưa hoàn thành nhưng về tổng thể kết quả thu NSNN đạt khá toàn diện. Việc hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018 có tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Năm 2019, nhiệm vụ thu NSNN được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 12.865 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 9.565 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.300 tỷ đồng. Công tác xây dựng dự toán thu nội địa năm 2019 bảo đảm tính tích cực, bền vững và có tính khả  thi cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, trên cơ sở dự báo những thách thức và thuận lợi đan xen, các cơ quan thu (Thuế, Hải quan) cần chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách phù hợp với tình hình thực tế. Tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng để khai thác và nuôi dưỡng hiệu quả các nguồn thu vào NSNN. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình và thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế, Hải quan. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách.
 
Minh Nghĩa
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)