Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019

20:36, 16/01/2019
* Ngày 16.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang. 
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Trong năm 2018, ngành Thanh tra đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 
 
Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất; xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.076 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng. 
 
Hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tổ chức tiếp 394.224 lượt công dân, xử lý 177.709 đơn thư khiếu nại, tố cáo…
 
Năm 2019, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên những lĩnh vực quan trọng của các cấp, ngành và thanh tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đôn đốc sớm ban hành kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng...
 
Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh Hưng Yên được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.
 
* Ngày 16.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang. 
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Theo báo cáo, năm 2018, các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ năm 2018 là "Kỷ cương- Liêm chính - Hành động- Sáng tạo- Hiệu quả", lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch có đổi mới, sáng tạo. Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tiếp tục đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác tiếp tục được đổi mới ngày càng mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
 
Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược; nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh. Tập trung triển khai các hoạt động hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trọng tâm vào việc hướng dẫn triển khai xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, thực hiện công tác quy hoạch, phát triển vùng và liên kết kinh tế vùng; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, nghiên cứu các giải pháp phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thành phố lớn. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý…
 
 Hồng Ngọc - Minh Nghĩa

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)