Thị xã Mỹ Hào: Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

17:23, 15/07/2019

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (gọi tắt là Chỉ thị 40-CT/TW), thị xã Mỹ Hào đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ngày 26.9.2016, UBND huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) ban hành Kế hoạch số 98 thực hiện Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 24.5.2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/ QĐ – TTg ngày 14.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 36 - CT/TU ngày 27.2.2015 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh, qua đó đã tạo sự chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các chi, đảng bộ, góp phần thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách thị xã Mỹ Hào uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó có 12/13 xã, phường có nguồn vốn uỷ thác qua ngân hàng CSXH với số tiền đạt 675 triệu đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh.
 

Giao dịch tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào
Giao dịch tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào

Để Chỉ thị 40-CT/TW phát huy hiệu quả trong cuộc sống, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng. Ông Đặng Chiến Công, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào cho biết: “Nhận thức rõ các chương trình tín dụng chính sách mang ý nghĩa nhân văn, Phòng Giao dịch tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ kiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng”. 


Hiện nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào được triển khai 10 chương trình tín dụng là: Cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nhà ở xã hội. Để đồng vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thành lập được 241 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Mỗi xã, phường bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. 


Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 


Đến hết tháng 6.2019, kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng CSXH trên địa bàn đạt tổng dư nợ trên 261 tỷ đồng, có trên 10 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay đạt trên 54,7 tỷ đồng với 1.565 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng CSXH giúp 4.141 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc là cho 217 lao động, góp phần xây dựng 5.347 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp trên 300 hộ nghèo và hộ thu nhập thấp xây dựng nhà ở; hơn 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp… Nguồn vốn tín dụng CSXH góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.


Nhìn chung, sau khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại Điểm giao dịch xã.


Hoạt động tín dụng chính sách xã hội được đánh giá mang ý nghĩa thiết thực, được coi là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Để Chỉ thị 40 – CT/TW tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp của thị xã Mỹ Hào xác định tăng cường nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cần nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác...


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)