Chỉ thị 40-CT/TW tiếp sức hoạt động tín dụng chính sách xã hội

17:06, 27/08/2019

Ngày 22.11.2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (viết tắt là Chỉ thị số 40-CT/TW). Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của địa phương, đơn vị mình.

Giao dịch tại
Giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh


Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 27.2.2015 về công tác tín dụng chính sách xã hội (viết tắt là Chỉ thị số 36-CT/TU). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24.5.2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg  ngày 14.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 27.02.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy, UBND huyện, thành phố, thị xã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, các địa phương, cơ sở phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Chỉ thị số 36-CT/TU, như: Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; hỗ trợ, bố trí nơi làm việc và trang thiết bị ở các điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tại trụ sở UBND cấp xã; bổ sung, chuyển nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác...

 

Điểm nổi bật ngay sau khi Chỉ thị 40-CT/TW và Chỉ thị số 36-CT/TU được ban hành, công tác lãnh đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội được thống nhất, UBND các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn ủy thác địa phương tăng 41.653 triệu đồng (tỷ lệ tăng đạt 150%), nâng tổng nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương, vốn của các tổ chức hội, đoàn thể đến ngày 30.6.2019 đạt 69,4 tỷ đồng. Hàng năm, UBND tỉnh đều bố trí nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 10/10 đơn vị huyện, thị xã, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác để NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh. Các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. 


Để Chỉ thị 40-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TU phát huy hiệu quả trong cuộc sống, 5 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng. Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đạt trên 2.724 tỷ đồng, tăng 799 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 41,53% so với 31/12/2014 (kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW). Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang là trên 69,4 tỷ đồng, tăng 41,6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 149,94%, chiếm 2,5% tổng nguồn vốn. Chi nhánh tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh được triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách (tăng 2 chương trình so với năm 2014) là: Cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nhà ở xã hội. Để đồng vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp thực hiện  ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các Tổ TK&VV. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 3.008 tổ TK&VV. Các tổ TK&VV phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Đồng thời Chi nhánh NHCSXH tỉnh còn thành lập 161 điểm giao dịch tại 100% số xã, phường, thị trấn. Mỗi điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách xã hội là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hướng dẫn khách hàng tìm hiểu các chương trình tín dụng CSXH được niêm yết công khai tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm
Hướng dẫn khách hàng tìm hiểu các chương trình tín dụng CSXH được niêm yết công khai tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm


Tính đến hết tháng 6.2019, tổng dư nợ tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.714 tỷ đồng, với trên 80,7 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; tăng 797,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 41,63% so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 8,5%. Nhìn chung, khách hàng vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Trong 5 năm qua, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.043 tỷ đồng, với trên 185 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 41.530 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 35.796 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 10.093 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; 220 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; góp phần xây dựng 159.930 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 834 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg  ngày 10.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ và 197 căn nhà cho người có thu nhập thấp theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.


Nhìn chung, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, đúng quy định; nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn “tín dụng đen”, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 


Để Chỉ thị 40 – CT/TW tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tín dụng CSXH. Xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dưng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước về một đầu mối NHCSXH quản lý; tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bám sát các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh, của NHCSXH Trung ương để duy trì ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các cấp về hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; duy trì nề nếp hoạt động ở điểm giao dịch tại UBND xã, phường, thị trấn; thường xuyên phối hợp với chính quyền, đơn vị nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng CSXH.


Minh Nghĩa


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)