Thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

17:11, 22/08/2019

* Ngày 21.8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1050/QĐ-TTg công nhận thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

 

Theo quyết định này, UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo thành phố Hưng Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

 

* Ngày 20.8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.

 

Theo quyết định này, UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Văn Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt chú trọng tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới


Mai Nhung - Hoa Phương
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)