Hưng Yên dự hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

20:34, 09/01/2020

Ngày 9.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định thực hiện những nhiệm vụ chính là: Bám sát phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả” để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết được phân công chủ trì để trình Quốc hội thông qua theo kế hoạch và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh đã được thông qua. Thực hiện tốt vai trò tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là trước những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện. Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hoá các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021 – 2030. Xây dựng kế hoạch hành động thiết thực đổi mới phương thức, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức và nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực trong việc nghiên cứu tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và một số tỉnh tham luận về chương trình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)