Sở Tài nguyên và Môi trường

Thu trên 1,1 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

18:08, 03/01/2020

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 53 doanh nghiệp với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,1 tỷ đồng. Đây là các đơn vị có lượng nước thải công nghiệp (gồm nước thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp) thải ra nguồn tiếp nhận từ 20m3/ngày đêm trở lên thuộc đối tượng phân cấp thu phí của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)