Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020 (Giải Búa liềm vàng):

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội nông dân với nông nghiệp, nông dân và nông thôn

17:28, 20/07/2020

Ngày 3.12.2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61-KL/TW về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 61). Đây là bước cụ thể hóa nhiệm vụ của hội nông dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện; ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện đề án. Qua 10 năm thực hiện Đề án 61, các cấp hội nông dân trong tỉnh vận dụng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, từ đó đã đem lại những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...
 

Nông dân xã Cẩm Ninh (Ân Thi) phát triển kinh tế với mô hình trồng ổi.
Nông dân xã Cẩm Ninh (Ân Thi) phát triển kinh tế với mô hình trồng ổi.

 

Tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất... Cùng với đó, các cấp hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp dạy nghề; cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm; phối hợp khai thác hiệu quả nguồn vốn vay... Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp hội trong tỉnh quản lý gần 80 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội tín chấp, nhận ủy thác từ các tổ chức tín dụng cho hàng chục nghìn hộ nông dân vay vốn sản xuất. Ở một số huyện, thị xã như: Phù Cừ, Khoái Châu, Mỹ Hào... cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hàng năm bổ sung kinh phí cho tăng trưởng nguồn Quỹ HTND. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khoái Châu cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND huyện được bổ sung 200 triệu đồng; có 7/25 xã, thị trấn được nguồn ngân sách địa phương cấp cho quỹ với tổng số tiền 53 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND của huyện đạt trên 2,1 tỷ đồng, cho 82 hộ vay. Hội Nông dân huyện còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở lập dự án, vay hàng tỷ đồng vốn từ Quỹ HTND Trung ương và quỹ của tỉnh. Các dự án được vay vốn Quỹ HTND bước đầu đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm; một số dự án vay vốn Quỹ HTND, như: Dự án trồng nhãn tại xã Bình Kiều; dự án trồng nghệ tại xã Chí Tân; dự án nuôi thả cá nước ngọt ở xã Liên Khê... đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập bình quân từ 45 - 55 triệu đồng/người/năm.


Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 145/145 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) và huyện Văn Giang, Văn Lâm đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các huyện còn lại đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội và hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng chục nghìn m2 đất và hàng chục nghìn ngày công lao động. Cùng với đó, thông qua các phong trào của hội, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã từng bước cải thiện thu nhập, đời sống của hội viên, nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương... Cùng với tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam cũng được phát huy, thông qua việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho nông dân; tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức hội; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hội viên...


Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật... giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Xây dựng mới các mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp gắn với xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình tiêu thụ nông sản, dịch vụ kinh doanh tổng hợp tiêu thụ nông sản để tập hợp, đoàn kết nông dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; khai thác hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho nông dân vay.


Đức Hùng

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)