Thị xã Mỹ Hào: Gần 542,6 tỷ đồng đầu tư cho phát triển

17:36, 20/07/2020

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đầu tư cho phát triển trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đạt gần 542,6 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh gần 41,8 tỷ đồng, xây dựng cơ bản tập trung gần 11,8 tỷ đồng, nguồn tiền sử dụng đất gần 469,4 tỷ đồng và vốn chuyển nguồn từ năm 2019 là trên 19,6 tỷ đồng. Nguồn vốn trên được phân bổ cho 82 công trình, dự án; trong đó có 33 công trình, dự án đầu tư mới; số còn lại là các công trình, dự án chuyển tiếp từ những năm trước. 


Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)