Hưng Yên sẽ tiếp tục giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

17:19, 31/12/2020

Ngày 30.12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3384/UBND-KT2 về việc giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Sau khi xem xét Công văn số 3680/PCHY-KD ngày 22.12.2020 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc báo cáo công tác giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 


Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 1.9.2020 đến ngày 22.12.2020 để phục vụ công tác giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, gửi Công ty Điện lực Hưng Yên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.1.2021. 


Sở Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Công ty Điện lực Hưng Yên và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền để các đối tượng được giảm giá điện nắm bắt đầy đủ chính sách của Nhà nước. 


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)