QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

08:18, 11/02/2015
   Lê Thế Tỉnh
   Giám đốc Sở Tài chính
 
Trong năm qua, ngành Tài chính tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới thể chế tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các giải pháp, chính sách tài chính gắn với hiện đại hóa ngành Tài chính, đặc biệt là sự đột phá trong công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan đã hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, ổn định đời sống người lao động, qua đó nhận được sự đồng thuận và phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, tạo lòng tin vào môi trường sản xuất, kinh doanh của tỉnh. 
Trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động làm giảm thu NSNN, ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống Tài chính tỉnh cùng với các sở, ngành tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào quỹ NSNN. Với nhiệm vụ quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, Sở Tài chính đã tham mưu  HĐND tỉnh đã chấp thuận và UBND tỉnh quyết định giảm bình quân 30% giá đất sản xuất kinh doanh ở các khu vực và theo đó giá thuê đất cho các doanh nghiệp cũng giảm tương ứng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, thuận lợi hơn về vốn, hạ giá thành sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế trong nước, thế giới còn nhiều khó khăn. Từ sự hỗ trợ này, nhiều doanh nghiệp có thêm động lực để sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tăng lợi nhuận, tăng đóng góp trở lại vào NSNN. Những tham mưu đúng, trúng của ngành Tài chính với các cấp ủy, chính quyền trong công tác thu ngân sách cũng như việc vận dụng chính sách thuế, phí hợp lý, thu ngân sách của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 có những kết quả khả quan. Năm 2011, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.371 tỷ đồng, đến năm 2015 tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 7.200 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm 2011, trong đó năm 2014 thu được khoảng 7.100 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí các loại.
Hoạt động nghiệp vụ tại Sở Tài chính
Hoạt động nghiệp vụ tại Sở Tài chính
Trong công tác quản lý chi NSNN, Sở Tài chính tập trung chỉ đạo quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN, bổ sung nguồn bảo đảm an sinh xã hội. Trong quá trình sử dụng ngân sách, Sở Tài chính coi trọng nâng cao hiệu quả phân bổ dự toán và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu tài chính trung hạn và dài hạn; từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên tập trung chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế; phân định rõ nội dung, phạm vi đầu tư giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, tạo cơ chế để các cấp ngân sách thu hút nguồn lực cho phát triển phù hợp với quy hoạch, năng lực và tài lực của từng cấp ngân sách. 
Từ thực tế công tác tài chính, điều hành ngân sách của tỉnh những năm qua và để đạt được mục tiêu giữ vững an ninh tài chính, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, công bằng, tôi cho rằng công tác tài chính, điều hành ngân sách thời gian tới cần thực hiện những giải pháp chiến lược cơ bản. Trước hết là, trong công tác thu ngân sách cần động viên hợp lý các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí; khuyến khích sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư sử dụng ít diện tích đất nhưng tạo ra hàng hóa có chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao, sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp nhiều cho NSNN. Đơn giản hơn các thủ tục hành chính về Thuế, Hải quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận về thuế, đặc biệt là chống chuyển giá. Vận dụng và ban hành các chính sách về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền cho phù hợp điều kiện kinh tế của địa phương. 
Thứ hai là nâng cao hiệu quả phân bổ dự toán và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu tài chính trung hạn và dài hạn. Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên tập trung chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế. Phát huy vai trò định hướng của đầu tư công để hình thành môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội. Hoàn thiện và công khai các cơ chế, chính sách về tài chính để khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường việc xã hội hóa nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Cơ cấu lại các nhiệm vụ chi NSNN, sử dụng ngân sách hiệu quả nhất, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong phân bổ dự toán chi ngân sách bám sát định mức chi, nắm chắc nhu cầu chi, kết hợp lồng ghép các nhiệm vụ chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách để tăng cường tính tiết kiệm, hiệu quả...
Thứ ba là thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Đối với các hàng hóa, dịch vụ độc quyền, có tính cạnh tranh hạn chế (đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng…), UBND tỉnh chỉ đạo định giá theo hướng căn cứ vào chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, tỷ lệ lợi nhuận hợp lý. Đối với những hàng hóa, dịch vụ đã và đang áp dụng cơ chế thị trường thì thực hiện theo giá thỏa thuận trên cơ sở các yếu tố hình thành giá hợp lý, theo quy luật cung cầu. Thực hiện công khai, minh bạch giá, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất hàng hóa, dịch vụ độc quyền, sản phẩm công ích, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp làm nhiệm vụ bình ổn giá nhưng cũng kiên quyết chống lại các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, ép giá để trục lợi.
 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)