Bộ phận Phát hành - Quảng cáo:

Điện thoại: 0321.3556963

Email: nguyenthuphuonghy@gmail.com

;