09:48, 25/09/2017
1- Mức giá đối với hình ảnh logo tĩnh, số lượng kỳ đăng tính theo thời gian 15 ngày là 01 kỳ quảng cáo cụ thể như sau.
 
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)