Hưng Yên: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 345/KH - UBND triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Với mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống, giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, của cả cộng đồng và các tổ chức xã hội.
 
Theo kế hoạch, một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 của Đề án là: Phấn đấu 80% số học sinh, sinh viên và người học khác tại cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 20-25% số người dân ở khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 100% số thư viện công cộng tổ chức các lớp tập huấn người dân sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng trên địa bàn; 60% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị có thói quen đọc và sử dụng thư viện phục vụ cho học tập nâng cao trình độ chuyên môn, yêu cầu công tác; phấn đấu 40-50% số người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc học tập suốt đời; 85% số nhà văn hóa xã, điểm bưu điện văn hóa xã có hoạt động phục vụ sách, báo thường xuyên…
 
Để triển khai có hiệu quả Đề án, UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc, có hình thức tôn vinh người đọc... 
 
Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức khác liên quan cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc…
 
PV
 
 
;