Xây dựng đời sống văn hóa 

09:04, 01/01/2020

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa  trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các yếu tố văn hoá và nhân tố con người đã được phát huy tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội tại địa phương.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh


Xã Hải Triều là điểm sáng của huyện Tiên Lữ trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, triển khai nội dung phong trào đến chi bộ và các hội, đoàn thể. Những nền nếp, gia phong của gia đình, dòng họ được đưa vào hương ước, quy ước nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, làng văn hóa. Từ đó, ý thức tự giác chấp hành và tích cực tham gia vào công việc chung của cộng đồng tại địa phương được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Anh Trần Đăng Khoa, công chức văn hóa - xã hội xã cho biết: “Nhờ phong trào xây dựng đời sống văn hóa mà địa phương đang từng ngày đổi thay, dần bắt kịp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên, đường làng ngõ xóm sạch-đẹp, tình làng, nghĩa xóm bền chặt. 100% số thôn trên địa bàn xã giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 93% số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt”. 


Về xã Phú Thịnh (Kim Động) đến những thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa trong 10 năm hay 20 năm mới thấy việc xây dựng, phấn đấu để đạt được danh hiệu đó là công sức của nhiều người. Ông Nguyễn Khắc Tính, một bậc cao niên trong xã cho biết: “Mọi người trong thôn từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng hiểu, xây dựng đời sống văn hóa được thể hiện qua mỗi hành động, việc làm cụ thể như: Xây dựng lối sống lành mạnh cho bản thân và gia đình; không vi phạm tệ nạn xã hội; tích cực phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất và thường xuyên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần”. Xác định xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, xã đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự, khơi dậy và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các gia đình, dòng tộc. Cùng với đó, xã còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ có phong trào xây dựng đời sống văn hóa mà những truyền thống, đạo lý, gia phong tốt đẹp của cha ông đã thấm sâu vào mỗi người dân trong xã. 


Không chỉ ở những điểm sáng như xã Hải Triều và xã Phú Thịnh mà phong trào xây dựng đời sống văn hóa có sức lan tỏa đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Xác định thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là động lực để phát triển kinh tế, xã hội,  tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Công tác văn hóa, thể thao được đẩy mạnh với mục tiêu hướng về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân trên địa bàn tỉnh. Phong trào có sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”. Các tập tục lạc hậu được xóa bỏ, người dân phấn khởi ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Phong trào xây dựng gia đình, làng, khu phố văn hóa có bước phát triển về chất. Đến nay, toàn tỉnh có 91,5% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88,5% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh có trên 800 tổ, đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đã được đầu tư nâng cấp và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, hội họp, triển khai các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.        


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)