Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu bế mạc hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”
19:34, 11/09/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu bế mạc hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”